IceFood.pl pewnie wkracza na rynek pokazów i warsztatów kulinarnych

IceFood.pl na dobre zado­ma­wia się w świa­do­mo­ści pol­skie­go świa­ta kuli­na­riów! Świa­do­mość zalet wyni­ka­ją­cych z pro­duk­tów mro­żo­nych szo­ko­wo jest coraz więk­sza. Co za tym idzie, gro­no zado­wo­lo­nych klien­tów IceFood.pl, któ­rzy cenią naj­wyż­szą jakość pro­duk­tów w połą­cze­niu z dosko­na­łym sma­kiem wciąż rośnie. W ich sze­re­gi dołą­czył rów­nież zespół CookUp, czy­li stu­dio kuli­nar­ne ofe­ru­ją­ce warsz­ta­ty w War­sza­wie i Pozna­niu. IceFood.pl już od nie­speł­na roku zaopa­tru­je pro­wa­dzo­ne przez CookUp, poka­zy i warsz­ta­ty w świe­że, szo­ko­wo mro­żo­ne pół­pro­duk­ty takie jak kuku­ry­dza w kol­bach, ziar­no kuku­ry­dzy, wiśnie, czar­ne porzecz­ki, mali­ny, jago­dy oraz more­le.

 

Bar­dzo cie­szy­my się z nawią­za­nia współ­pra­cy z IceFood.pl. Dąży­my do współ­pra­cy z czo­ło­wy­mi dostaw­ca­mi naj­lep­szej jako­ści pro­duk­tów spo­żyw­czych, do któ­rych IceFood.pl z pew­no­ścią nale­ży. Dowo­dem na to są licz­ne zapy­ta­nia uczest­ni­ków zajęć o wyko­rzy­sty­wa­ne pod­czas warsz­ta­tów, pro­duk­ty oraz proś­by pro­wa­dzą­cych o owo­ce i warzy­wa z tej wła­śnie fir­my. Zale­ty wyso­kiej jako­ści pro­duk­tów mro­żo­nych – a w szcze­gól­no­ści owo­ców – moż­na będzie doce­nić w nad­cho­dzą­cym sezo­nie jesien­no-zimo­wym. Dzię­ki pro­duk­tom od IceFood.pl może­my cie­szyć się ulu­bio­ny­mi owo­ca­mi nawet poza sezo­nem, ponie­waż nie tra­cą one swo­ich war­to­ści odżyw­czych i sma­ku.” – komen­tu­je Łukasz Miel­ni­czuk, przed­sta­wi­ciel CookUp.pl.

 

Współ­pra­ca IceFood.pl ze stu­diem CookUp nie koń­czy się jedy­nie na zaopa­try­wa­niu warsz­ta­tów w sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wa­ne pro­duk­ty. To tak­że dzia­ła­nia pro­mo­cyj­ne, któ­re na celu mają poka­za­nie – zarów­no uczest­ni­kom warsz­ta­tów jak i klien­tom IceFood.pl – mno­go­ści zalet boga­tej ofer­ty pro­duk­to­wej skle­pu, w któ­rej znaj­du­ją się zarów­no dania goto­we, zupy, owo­ce morza jak i dodat­ki, zio­ła, warzy­wa czy sezo­no­we owo­ce, o któ­re tak cięż­ko w skle­pach sta­cjo­nar­nych, szcze­gól­nie o tej porze roku.

 

„Wraz z począt­kiem wrze­śnia posze­rzy­li­śmy współ­pra­cę z CookUp rów­nież o dzia­ła­nia pro­mo­cyj­ne. W pla­nach mamy nagra­nie krót­kie­go mate­ria­łu wideo, pod­czas któ­re­go będzie moż­na zoba­czyć jak wyglą­da­ją pro­duk­ty ofe­ro­wa­ne przez IceFood.pl. ” - komen­tu­je Maciej Radzi­wiłł, CEO w IceFood.pl.

 

W stu­dio kuli­nar­nym CookUp moż­na rów­nież zna­leźć bro­szu­rę infor­ma­cyj­ną na temat ofer­ty pro­duk­to­wej Ice­Fo­od oraz zalet szo­ko­we­go mro­że­nia żyw­no­ści. Do każ­dej z nich dołą­czo­ny jest uni­kal­ny, atrak­cyj­ny kod raba­to­wy, któ­ry moż­na zre­ali­zo­wać w skle­pie IceFood.pl.

Dodaj komentarz