Polędwica z Dorsza 200/220 B/S

SKU: 1389 Kategoria:

49.90 za opak.

Polędwica z dorsza bez skórki to najlepsza część tej smacznej ryby morskiej.

Oferowane przez nas polędwice są zamrożone i przechowywane w szczelnie zapakowanych opakowaniach, tak żeby zachować pełnię smaku i świeżości.

Na stanie

Poleć ten produkt znajomym

Opis

Polę­dwi­ca z Dor­sza 200/220 bez skó­ry

Skład­ni­ki : Polę­dwi­ca z dor­sza 80%, sta­bi­li­za­to­ry : E451, E452, prze­ciw­u­tle­nia­cze : E330, E331.

Spo­sób przy­go­to­wa­nia :

  • PIEKARNIK: Zamro­żo­ną rybę roz­mra­ża­my wcze­śniej prze­kła­da­jąc ja z zamra­żal­ni­ka do lodów­ki i osu­sza­my. Roz­mro­żo­ne mię­so moż­na zama­ry­no­wać lub jedy­nie odpo­wied­nio przy­pra­wić. Do przy­pra­wia­nia ryb uży­wa­my soli lub soli zio­ło­wej, pie­przu, roz­ma­ry­nu, szał­wii i innych ulu­bio­nych ziół oraz soku z cytry­ny. Ryby moż­na piec bez­po­śred­nio na bla­sze wysma­ro­wa­nej ole­jem lub zawi­nię­te w folię czy papi­lo­ty z papie­ru. Tem­pe­ra­tu­ra odpo­wied­nia do pie­cze­nia ryb to oko­ło 180°C a czas 15–20 min.
  • PATELNIA: Przed sma­że­niem nale­ży rybę dobrze osu­szyć np. ręcz­ni­kiem papie­ro­wym. Polę­dwi­cę moż­na sma­żyć bez panie­ro­wa­nia lub w panier­ce, któ­ra dodat­ko­wo zapo­bie­ga nad­mier­ne­mu wysu­sza­niu mię­sa. W obu przy­pad­kach ryby nie nale­ży sma­żyć dłu­żej niż 3–5 min. Krót­kie sma­że­nie w wyso­kiej tem­pe­ra­tu­rze spra­wi że mię­so ryby  będzie kru­che, wil­got­ne i zacho­wa natu­ral­ny smak. Moż­na ewen­tu­al­nie dopiec usma­żo­ną rybę w pie­kar­ni­ku przez oko­ło 10 min.
  • GRILL: Może­my bez­po­śred­nio przed gril­lo­wa­niem tyl­ko przy­pra­wić potra­wę lub zama­ry­no­wać ją uży­wa­jąc ulu­bio­nych skład­ni­ków. Rybę nale­ży gril­lo­wać oko­ło 15–20 min, w zależ­no­ści od jej wiel­ko­ści i gru­bo­ści) pamię­ta­jąc o prze­krę­ca­niu na dru­gą stro­nę.

War­to­ści odżyw­cze w 100g pro­duk­tu :

War­tość ener­ge­tycz­na 226 kJ/ 54 kcal
Biał­ko 11,1g
Węglo­wo­da­ny 0,0g
   – w tym cukry 0,0g
Tłuszcz 1,1g
   – w tym kwa­sy tłusz­czo­we nasy­co­ne 0,4g
Sól 0,07g
Opinie (0)

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Polędwica z Dorsza 200/220 B/S”