Rynek mro­żo­nych pro­duk­tów rośnie w Pol­sce jak na droż­dżach. Pola­cy kupu­ją rocz­nie już 92 mln kg mro­żo­nej żyw­no­ści, prze­zna­cza­jąc na nią oko­ło 770 mln zł. Bli­sko 70 proc. gospo­darstw domo­wych w naszym kra­ju uży­wa mro­żo­nych warzyw i owo­ców do przy­go­to­wy­wa­nia posił­ków. Jed­no­cze­śnie wzra­sta zain­te­re­so­wa­nie zaku­pa­mi spo­żyw­czy­mi w sie­ci – co pią­ty kon­su­ment kupu­je żyw­ność onli­ne. Trend sprze­da­ży pro­duk­tów spo­żyw­czych przez inter­net oraz rosną­ca popu­lar­ność mro­żo­nek przy­czy­nia się tak­że do powsta­wa­nia coraz więk­szej ilo­ści e‑sklepów ofe­ru­ją­cych tego typu pro­duk­ty.

Gorący czas dla mrożonek

Na zaku­py spo­żyw­cze w sie­ci decy­du­je się coraz wię­cej kon­su­men­tów. Z rapor­tu Gemius wyni­ka, że co pią­ty pol­ski e‑konsument kupił przez Inter­net pro­duk­ty spo­żyw­cze, a 27 proc. pla­nu­je taki zakup w przy­szło­ści. Moda na lokal­ne, tra­dy­cyj­ne pro­duk­ty trwa w naj­lep­sze. Przy­by­wa klien­tów zain­te­re­so­wa­nych żyw­no­ścią nie­prze­two­rzo­ną, dobrej jako­ści, naj­le­piej od lokal­nych pro­du­cen­tów. Szyb­kie tem­po życia spra­wia, że nie wszy­scy mogą zna­leźć czas na zaku­py na baza­rze. Dosko­na­łą alter­na­ty­wą dla kon­su­men­tów są skle­py inter­ne­to­we ofe­ru­ją­ce pro­duk­ty mro­żo­ne pocho­dzą­ce od małych, rodzin­nych firm współ­pra­cu­ją­cych z zaprzy­jaź­nio­ny­mi gospo­da­rza­mi. Według danych Nie­lsen, tyl­ko w cią­gu ostat­nie­go roku rynek mro­żo­nek powięk­szył się o 5,8 proc. pod wzglę­dem wolu­me­nu oraz o 7,4 proc. war­to­ścio­wo. Co istot­ne, ten pozy­tyw­ny trend doty­czy wszyst­kich rodza­jów mro­żo­nek, począw­szy od warzyw na patel­nię i mie­sza­nek warzyw­nych, a skoń­czyw­szy na niszy, jaką są mro­żo­ne owo­ce. Z kolei z danych poda­wa­nych przez GUS wyni­ka, że dla firm zatrud­nia­ją­cych powy­żej 50 osób pro­duk­cja mro­żo­nych owo­ców i orze­chów w czerw­cu i lip­cu 2018 wzro­sła o 24 proc. r/r, do rekor­do­we­go, jak na ten okres, pozio­mu 198 tys. ton. Pro­duk­cja mro­żo­nych owo­ców w tych dwóch mie­sią­cach sta­no­wi bli­sko 50 proc. łącz­ne­go jej rocz­ne­go wolu­me­nu co suge­ru­je, że w całym sezo­nie 2018/19 (liczo­nym od czerw­ca do maja) osią­gnąć może rów­nież rekor­do­wy poziom.

Mro­że­nie żyw­no­ści pozo­sta­je w czo­łów­ce naj­lep­szych metod utrwa­la­nia żyw­no­ści ze wzglę­du na utrzy­ma­nie wyso­kiej war­to­ści odżyw­czej w porów­na­niu do innych metod oraz szyb­kość i wygo­dę. Mro­żon­ki są rów­nież coraz bar­dziej popu­lar­ne rów­nież ze wzglę­du na zmia­nę nawy­ków żywie­nio­wych Pola­ków, któ­rzy przy­wią­zu­ją dużą uwa­gę do zdro­we­go sty­lu odży­wia­nia. Kupu­je­my rocz­nie już bli­sko 92 mln kg mro­żo­nej żyw­no­ści, prze­zna­cza­jąc na nią oko­ło 770 mln zł. Na prze­strze­ni ostat­nich kil­ku lat obser­wu­je­my ten­den­cję wzro­sto­wą na ryn­ku mro­żo­nek, co świad­czy o zain­te­re­so­wa­niu pol­skich kon­su­men­tów tego typu pro­duk­ta­mi – komen­tu­je Maciej Radzi­wiłł, CEO w IceFood.pl.

Produkty mrożone na dowóz

Fir­my sprze­da­ją­ce mro­żo­ne pro­duk­ty mają powo­dy do zado­wo­le­nia – pod­czas gdy inne kate­go­rie roz­wi­ja­ją się powo­li lub wręcz tkwią w sta­gna­cji, rynek mro­żo­nek już od kil­ku lat radzi sobie coraz lepiej. Ogrom­ną zale­tą mro­żo­nek sprze­da­wa­nych przez inter­net jest ich róż­no­rod­ność oraz sze­ro­ka, cało­rocz­na dostęp­ność róż­nych warian­tów. Prze­cięt­ny sklep spo­żyw­czy dys­po­nu­je ogra­ni­czo­ną ilo­ścią miej­sca w zamra­żar­ce, więc asor­ty­ment musi być dobie­ra­ny pod wzglę­dem udzia­łów ryn­ko­wych poszcze­gól­nych rodza­jów mro­żo­nek i pozy­cji mar­ki. W przy­pad­ku e‑sklepów ofe­ru­ją­cych mro­żo­ną żyw­ność, ten pro­blem nie ist­nie­je. Mro­żo­ne pro­duk­ty spo­żyw­cze roz­wią­zu­ją pro­ble­my w codzien­nej die­cie, zarów­no w gospo­dar­stwach domo­wych, jak i w pro­fe­sjo­nal­nej gastro­no­mii. Szcze­gól­nie cenio­ne są za świe­żość, smak, wygo­dę i łatwość przy­go­to­wa­nia oraz dłu­gi okres przy­dat­no­ści do spo­ży­cia. Dodat­ko­wym plu­sem mro­że­nia jest fakt, że meto­da ta może być sto­so­wa­na w warun­kach domo­wych.

logo icefood

Mro­że­nie jest natu­ral­nym spo­so­bem utrwa­la­nia żyw­no­ści, tak­że nikt z nas nie powi­nien się oba­wiać mro­żo­nych warzyw i owo­ców. Mro­żon­ki są ide­al­nym uzu­peł­nie­niem naszej die­ty w okre­sie jesien­no-zimo­wym, kie­dy bra­ku­je sezo­no­wych pro­duk­tów. Sama dość czę­sto się­gam po mro­żo­ne warzy­wa, któ­rych zapas robię raz na jakiś czas i wyko­rzy­stu­je do przy­go­to­wa­nia obia­dów do pra­cy, co może­cie zauwa­żyć w moich prze­pi­sach – komen­tu­je Kata­rzy­na Nowa­kow­ska, autor­ka blo­ga kuchniabazylii.pl

 

Dodaj komentarz