IceFood.pl pro­mu­je zdro­we odży­wia­nie wśród dzie­ci

 

Sklep inter­ne­to­wy icefood.pl, ofe­ru­ją­cy mro­żo­ne pro­duk­ty z dowo­zem do domu wspie­ra zdro­we i smacz­ne odży­wia­nie wśród dzie­ci. Owo­co­wy Ponie­dzia­łek odbę­dzie się 19 listo­pa­da w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 47 na war­szaw­skich Kaba­tach. Spo­tka­niu z dzieć­mi będzie towa­rzy­szyć degu­sta­cja smacz­nych kok­taj­li połą­czo­na z pre­lek­cją die­te­tycz­ki.

 

Zdrowe odżywianie i dobra zabawa

 

Już 19 listo­pa­da w Nie­pu­blicz­nej Szko­le Pod­sta­wo­wej  nr 47 na Kaba­tach odbę­dzie się degu­sta­cja zdro­wych i pysz­nych kok­taj­li przy­go­to­wa­nych spe­cjal­nie z myślą o dzie­ciach. W trak­cie spo­tka­nia o spo­so­bie ich przy­go­to­wa­nia oraz ich proz­dro­wot­nych zale­tach będzie opo­wia­dać wykwa­li­fi­ko­wa­na die­te­tycz­ka. W przy­stęp­ny spo­sób zosta­ną przed­sta­wio­ne dane doty­czą­ce war­to­ści odżyw­czych skład­ni­ków z któ­rych zosta­ną skom­po­no­wa­ne zdro­we i pożyw­ne kok­taj­le.

 

Owo­ce zbie­ra­ne w celu zamro­że­nia zbie­ra­ne są w szczy­cie sezo­nu, dzię­ki cze­mu posia­da­ją naj­więk­szą ilość war­to­ści odżyw­czych i wita­min. Dzię­ki meto­dzie mro­że­nia szo­ko­we­go pro­duk­ty IceFood.pl zacho­wu­ją natu­ral­ną struk­tu­rę i praw­dzi­wy smak, bez dodat­ku sztucz­nych kon­ser­wan­tów.

 

Mro­żo­ne pro­duk­ty szcze­gól­nie cenio­ne są za świe­żość, smak, wygo­dę i łatwość przy­go­to­wa­nia oraz dłu­gi okres przy­dat­no­ści do spo­ży­cia. Mro­żon­ki są dosko­na­łym spo­so­bem na włą­cze­nie do jadło­spi­su pro­duk­tów sezo­no­wych w okre­sach zimo­wych, kie­dy wybór świe­żych owo­ców jest bar­dzo ogra­ni­czo­ny.

 

Dodat­ko­wo w trak­cie wyda­rze­nia zosta­ną roz­da­ne kupo­ny raba­to­we na wszyst­kie owo­ce ze skle­pu Icefood.pl. Nowi użyt­kow­ni­cy, któ­rzy zare­je­stru­ją się do koń­ca 2018 roku na stro­nie inter­ne­to­wej skle­pu otrzy­ma­ją kod raba­to­wy na pierw­szą dar­mo­wą dosta­wę. Każ­de zamó­wie­nie na kwo­tę powy­żej 100 zł jest dowo­żo­ne za dar­mo pod wska­za­ny adres na tere­nie War­sza­wy.

Dodaj komentarz