1. Posta­no­wie­nia ogól­ne
 • Niniej­szy Regu­la­min regu­lu­je zasa­dy korzy­sta­nia przez Klien­tów ze Skle­pu Inter­ne­to­we­go dzia­ła­ją­ce­go pod adre­sem www.icefood.pl, w  tym w szcze­gól­no­ści zasa­dy naby­wa­nia Towa­rów za jego pośred­nic­twem.
 • Sklep jest pro­wa­dzo­ny przez RUN Detal Spół­kę z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią z sie­dzi­bą we Wło­cław­ku, ul. Wyso­ka 14, 87–800 Wło­cła­wek, wpi­sa­ną do reje­stru przed­się­bior­ców Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go przez Sąd Rejo­no­wy w Toru­niu VII Wydział Gospo­dar­czy KRS pod nume­rem 0000709956, posłu­gu­ją­cą się nume­rem iden­ty­fi­ka­cji podat­ko­wej NIP 8883132559 oraz REGON 369009140.
 • Ile­kroć w niniej­szym Regu­la­mi­nie jest mowa o:
  • Sprze­daw­cy – nale­ży przez to rozu­mieć RUN Detal Sp. z o.o. z sie­dzi­bą we Wło­cław­ku, ul. Wyso­ka 14, 87–800 Wło­cła­wek, wpi­sa­ną do reje­stru przed­się­bior­ców Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go przez Sąd Rejo­no­wy w Toru­niu VII Wydział Gospo­dar­czy KRS pod nume­rem 0000709956, posłu­gu­ją­cą się nume­rem iden­ty­fi­ka­cji podat­ko­wej NIP 8883132559 oraz REGON 369009140, adres e‑mail: sklep@icefood.pl, numer kon­tak­to­wy: +48690113113, ofe­ru­ją­cą Towa­ry za pośred­nic­twem Skle­pu,
  • Kupu­ją­cym – nale­ży przez to rozu­mieć oso­by fizycz­ne, oso­by praw­ne oraz jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­ne nie­po­sia­da­ją­ce oso­bo­wo­ści praw­nej, któ­rym usta­wa przy­zna­je zdol­ność praw­ną, któ­re pod­ję­ły dzia­ła­nia zmie­rza­ją­ce do naby­cia lub naby­wa­ją­ce Towa­ry za pośred­nic­twem Skle­pu, na zasa­dach okre­ślo­nych w niniej­szym Regu­la­mi­nie,
  • Skle­pie lub Skle­pie Inter­ne­to­wym – nale­ży rozu­mieć sklep inter­ne­to­wy pro­wa­dzo­ny przez Sprze­daw­cę i dzia­ła­ją­cy pod adre­sem www.icefood.pl, za pośred­nic­twem któ­re­go Kupu­ją­cy naby­wa Pro­duk­ty od Sprze­daw­cy,
  • Towa­rze lub Towa­rach – nale­ży przez to rozu­mieć pro­duk­ty ofe­ro­wa­ne przez Sprze­daw­cę do naby­cia za pośred­nic­twem Skle­pu,
  • Cenie – nale­ży przez to rozu­mieć cenę Towa­ru obej­mu­ją­cą rów­nież należ­ny poda­tek VAT (cen­na brut­to), wyra­żo­ną w zło­tych pol­skich i nie obej­mu­ją­cą kosz­tów dosta­wy Towa­ru do Kupu­ją­ce­go,
  • Zamó­wie­niu – nale­ży przez to rozu­mieć zamó­wie­nie zło­żo­ne przez Kupu­ją­ce­go za pośred­nic­twem Skle­pu zgod­nie z warun­ka­mi okre­ślo­ny­mi w niniej­szym Regu­la­mi­nie.
 • Infor­ma­cje o Towa­rach dostęp­nych w Skle­pie nie sta­no­wią ofer­ty w rozu­mie­niu art. 66 Kodek­su cywil­ne­go i powin­ny być trak­to­wa­ne wyłącz­nie jako zapro­sze­nie do zawar­cia umo­wy.
 • Zdję­cia i opi­sy Towa­rów ofe­ro­wa­nych w Skle­pie, a tak­że uży­wa­ne nazwy han­dlo­we lub zna­ki towa­ro­we sta­no­wią wła­sność pro­du­cen­ta dane­go Towa­ru albo Sprze­daw­cy i pod­le­ga­ją ochro­nie praw­nej. Wszyst­kie mate­ria­ły, opi­sy i zdję­cia pre­zen­to­wa­ne na stro­nie inter­ne­to­wej Skle­pu są uży­te w celach iden­ty­fi­ka­cyj­nych. Zawar­tość Skle­pu (tek­sty, obra­zy, gra­fi­ka) oraz wszyst­kie jej frag­men­ty sta­no­wią wła­sność, odpo­wied­nio, Sprze­daw­cy, pro­du­cen­ta dane­go pro­duk­tu lub pod­mio­tów współ­pra­cu­ją­cych.
 • Towa­ry dostęp­ne w Skle­pie są wol­ne od wad fizycz­nych i praw­nych.
 1. Reje­stra­cja i skła­da­nie zamó­wień
 • Warun­kiem zło­że­nia przez Kupu­ją­ce­go zamó­wie­nia i naby­cia Towa­ru za pośred­nic­twem Skle­pu jest uprzed­nie zare­je­stro­wa­nie się w sys­te­mie Skle­pu.
 • Zare­je­stro­wa­nie się w sys­te­mie Skle­pu obej­mu­je wypeł­nie­nie przez Kupu­ją­ce­go for­mu­la­rza znaj­du­ją­ce­go się na stro­nie inter­ne­to­wej Skle­pu, zało­że­nie indy­wi­du­al­ne­go kon­ta (któ­re wyma­ga okre­śle­nia logi­nu i hasła do kon­ta, któ­re są pouf­ne), a tak­że zaak­cep­to­wa­nia Poli­ty­ki Pry­wat­ność i niniej­sze­go Regu­la­mi­nu, któ­re są dostęp­ne dla Kupu­ją­ce­go rów­nież przed zare­je­stro­wa­niem się. Reje­stra­cja w Skle­pie wyma­ga poda­nia przez Kupu­ją­ce­go danych oso­bo­wych.
 • Zamó­wie­nia od Kupu­ją­cych są przyj­mo­wa­ne przez Sprze­daw­cę przez 7 dni w tygo­dniu, 24 godzin na dobę, za pośred­nic­twem Skle­pu.
 • Zamó­wie­nia mogą skła­dać jedy­nie oso­by peł­no­let­nie.
 • W celu zło­że­nia Zamó­wie­nia nale­ży:
  • zalo­go­wać się do sys­te­mu Skle­pu,
  • wybrać Towa­ry będą­ce przed­mio­tem Zamó­wie­nia z listy pro­duk­tów, a następ­nie dodać je do „koszy­ka”, swój wybór Kupu­ją­cy może kory­go­wać za pomo­cą przy­ci­sków „-‘’ (odej­mu­je Towa­ry) lub „+’’ (doda­je Towa­ry), aby zoba­czyć listę zamó­wio­nych Towa­rów Kupu­ją­cy powi­nien klik­nąć przy­cisk „Zobacz Koszyk”,
  • aby zakoń­czyć zaku­py Kupu­ją­cy powi­nien klik­nąć przy­cisk „Przejdź do kasy”,
  • jeże­li Kupu­ją­cy posia­da kod kupo­nu raba­to­we­go powi­nien klik­nąć „Zasto­suj kupon” i wpi­sać posia­da­ny kod do odpo­wied­niej rubry­ki,
  • po zakoń­cze­niu zama­wia­nia Kupu­ją­cy powi­nien wpi­sać odpo­wied­nie dane do wysył­ki Towa­rów oraz wybrać jeden z dostęp­nych spo­sób dosta­wy, a następ­nie klik­nąć przy­cisk „Wyra­żam zgo­dę na dokład­ne zwa­że­nie zama­wia­nych prze­ze mnie pro­duk­tów, któ­re tego wyma­ga­ją i jestem świa­do­my/-a, że final­na cena za zama­wia­ne zaku­py może róż­nić się od sza­cun­ko­wej infor­ma­cji w skle­pie inter­ne­to­wym www.icefood.pl,
  • po wypeł­nie­niu wszyst­kich pól Kupu­ją­cy powi­nien klik­nąć przy­cisk „Kupu­ją­ce i pła­cę”.
 • Po zło­że­niu zamó­wie­nia na adres mailo­wy Kupu­ją­ce­go poda­ny przy reje­stra­cji zosta­nie wysła­na wia­do­mość zawie­ra­ją­ca szcze­gó­ły zamó­wie­nia.
 • Kupu­ją­cy może spraw­dzić sta­tus swo­je­go zamó­wie­nia w zakład­ce „Moje kon­to” – „Śle­dze­nie zamó­wień”.
 • W przy­pad­ku zamó­wie­nia przez Kupu­ją­ce­go Towa­rów, któ­re wyma­ga­ją dokład­ne­go zwa­że­nia, na adres mailo­wy Kupu­ją­ce­go zosta­nie wysła­na wia­do­mość infor­mu­ją­ca o zmia­nie sta­tu­su zamó­wie­nia oraz ewen­tu­al­nej zmia­nie ceny po waże­niu.
 1. Płat­no­ści
 • Kupu­ją­cy jest zobo­wią­za­ny każ­do­ra­zo­wo uiścić Cenę za naby­te Towa­ry oraz, w razie wybra­nia przez Kupu­ją­ce­go takiej meto­dy dosta­wy, pokryć kosz­ty dosta­wy Towa­rów na adres Kupu­ją­ce­go wska­za­ny w zamó­wie­niu.
 • Sprze­daw­ca zastrze­ga sobie pra­wo do zmia­ny Cen, z zastrze­że­niem, że zmia­na Cen nie może doty­czyć Zamó­wień będą­cych w trak­cie reali­za­cji, chy­ba że zmia­nie ule­ga przed­miot Zamó­wie­nia.
 • Kupu­ją­cy może wybrać jed­ną z nastę­pu­ją­cych form płat­no­ści:
 • płat­ność gotów­ką – wów­czas zapła­ta za Towar oraz ewen­tu­al­nie dosta­wę nastę­pu­je gotów­ką, płat­ną przy odbio­rze Towa­rów przez Kupu­ją­ce­go,
 • przy uży­ciu kar­ty płat­ni­czej – wów­czas zapła­ta za Towar oraz ewen­tu­al­nie dosta­wę nastę­pu­je przy uży­ciu kar­ty płat­ni­czej przy odbio­rze Towa­rów przez Kupu­ją­ce­go,
 • płat­ność kar­tą onli­ne,
 • płat­ność prze­le­wem onli­ne.
 1. Dosta­wa i koszt dosta­wy
 • Skła­da­jąc zamó­wie­nie Kupu­ją­cy może wybrać jed­ną z dwóch metod dosta­wy zamó­wio­nych Towa­rów:
  • odbiór oso­bi­sty przez Kupu­ją­ce­go w biu­rze skle­pu inter­ne­to­we­go Sprze­daw­cy poło­żo­nym w War­sza­wie przy ul. Mary­wil­ska 26 w godzi­nach 10:00 – 17:00 od ponie­dział­ku do piąt­ku, po przed­sta­wie­niu nume­ru Zamó­wie­nia oraz danych Kupu­ją­ce­go – bez­płat­nie;
  • dosta­wa na adres Kupu­ją­ce­go poda­ny pod­czas reje­stra­cji lub w Zamó­wie­niu, w godzi­nach 12:00 – 20:00 od ponie­dział­ku do piąt­ku, z uwzględ­nie­niem punk­tu 2 – za dodat­ko­wą opła­tą wska­za­ną w Zamó­wie­niu.
 • Dosta­wa jest reali­zo­wa­na wyłącz­nie od ponie­dział­ku do piąt­ku. Sprze­daw­ca nie reali­zu­je Zamó­wień w dni usta­wo­wo wol­ne od pra­cy, sobo­ty oraz nie­dzie­le. Sprze­daw­ca zastrze­ga sobie pra­wo do usta­le­nia innych dni, w któ­rych nie będzie reali­zo­wa­na dosta­wa Towa­rów, o czym Sprze­daw­ca zawia­do­mi w sys­te­mie Skle­pu.
 • Dosta­wa jest reali­zo­wa­na wyłącz­nie na tere­nie mia­sta sto­łecz­ne­go War­sza­wy w godzi­nach wska­za­nych przez Sprze­daw­cę.
 • Sprze­daw­ca reali­zu­ję dosta­wę trans­por­tem wła­snym, spe­cjal­nie przy­sto­so­wa­nym samo­cho­dem chłod­nią, przy­sto­so­wa­nym do prze­wo­zu żyw­no­ści, utrzy­mu­ją­cym ujem­ną tem­pe­ra­tu­rę. Sprze­daw­ca zobo­wią­zu­je się dostar­czyć Towa­ry w opa­ko­wa­niu gwa­ran­tu­ją­cym ich nie uszko­dze­nie, ani roz­mro­że­nie.
 • Czas dosta­wy Towa­rów Kupu­ją­cy okre­śla poprzez wybra­nie w trak­cie skła­da­nia Zamó­wie­nia jed­ne­go z dwu­go­dzin­nych prze­dzia­łów cza­so­wych, w któ­rym Kupu­ją­cy zobo­wią­zu­je się ode­brać Towa­ry. Kupu­ją­cy może skon­tak­to­wać się z kie­row­cą w celu potwier­dze­nia godzi­ny dosta­wy.
 • Sprze­daw­ca doło­ży wszel­kich sta­rań, aby dostar­czyć Towa­ry w wybra­nych przez Kupu­ją­ce­go godzi­nach dosta­wy. W przy­pad­ku bra­ku moż­li­wo­ści reali­za­cji Zamó­wie­nia w tych godzi­nach, Sprze­daw­ca powi­nien jak naj­szyb­ciej skon­tak­to­wać się z Kupu­ją­cym w celu uzgod­nie­nia inne­go ter­mi­nu dosta­wy. W przy­pad­ku opóź­nie­nia w dosta­wie, Kupu­ją­cy może skon­tak­to­wać się ze Sprze­daw­cą pod nume­rem tele­fo­nu: +48690113113.
 • War­tość Zamó­wień kil­ku Kupu­ją­cych dostar­cza­nych pod ten sam adres nie pod­le­ga zsu­mo­wa­niu.
 • W razie nie­obec­no­ści Kupu­ją­ce­go pod wska­za­nym adre­sem i w wybra­nych przez nie­go godzi­nach dosta­wy, kosz­ta­mi zwią­za­ny­mi z dodat­ko­wą dosta­wą zosta­nie obcią­żo­ny Kupu­ją­cy. Jeże­li Kupu­ją­cym jest kon­su­ment, posta­no­wie­nia niniej­sze­go punk­tu nie sto­su­je się w przy­pad­ku zda­rzeń loso­wych lub przy­pad­ków nie­za­wi­nio­nych przez kon­su­ment lub za któ­re kon­su­ment nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści.
 • Zamó­wie­nia będą przy­go­to­wy­wa­ne w cią­gu 1 (słow­nie: jed­ne­go) dnia robo­cze­go. Czas przy­go­to­wa­nia Zamó­wie­nia jest liczo­ny od momen­tu zło­że­nia Zamó­wie­nia w spo­sób okre­ślo­ny w niniej­szym Regu­la­mi­nie, z zastrze­że­niem że w przy­pad­ku zło­że­nia Zamó­wie­nia w dzień poprze­dza­ją­cy dzień wol­ny od pra­cy po godzi­nie 18:00, czas przy­go­to­wa­nia Zamó­wie­nia liczo­ny jest od począt­ku kolej­ne­go dnia robo­cze­go. Sprze­daw­ca zastrze­ga, że nie przy­go­to­wu­je Zamó­wień w dni usta­wo­wo wol­ne od pra­cy oraz w sobo­ty.
 • Sprze­daw­ca nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za nie­do­star­cze­nie Towa­rów w cza­sie wybra­nym przez Kupu­ją­ce­go lub za opóź­nie­nie w dostar­cze­niu Towa­rów, wyni­ka­ją­ce z siły wyż­szej, nie­obec­no­ści oso­by upo­waż­nio­nej do odbio­ru Towa­rów pod wska­za­nym adre­sem oraz błęd­nie lub nie­do­kład­nie okre­ślo­ne­go adre­su dosta­wy przez Kupu­ją­ce­go oraz w przy­pad­ku bra­ku moż­li­wo­ści skon­tak­to­wa­nia się z Kupu­ją­cym na poda­ny adres mailo­wy lub numer tele­fo­nu.
 • Przy dosta­wie Towa­rów Kupu­ją­cy powi­nien spraw­dzić w obec­no­ści dostaw­cy czy prze­sył­ka nie posia­da uszko­dze­nia wyni­kłe­go z trans­por­tu czy jest nie­na­ru­szo­na, zgod­na z Zamó­wie­niem. Kupu­ją­cy powi­nien potwier­dzić dostaw­cy odbiór zamó­wio­ne­go Towa­ru. W razie stwier­dze­nia uszko­dze­nia prze­sył­ki, nie­kom­plet­no­ści lub nie­zgod­no­ści prze­sył­ki z zamó­wie­niem, Kupu­ją­cy powi­nien odmó­wić przy­ję­cia prze­sył­ki oraz nie­zwłocz­ne zgło­sze­nie tego fak­tu kie­row­cy Sprze­daw­cy w celu spo­rzą­dze­nia przez Nie­go pro­to­ko­łu zwro­tu.
 • W przy­pad­ku uprzed­nie­go zgło­sze­nia przez Kupu­ją­ce­go chę­ci otrzy­ma­nia fak­tu­ry VAT zosta­nie ona dostar­czo­na Kupu­ją­ce­mu razem z Towa­ra­mi. W pozo­sta­łych przy­pad­kach Kupu­ją­cy otrzy­mu­je para­gon fiskal­ny wraz z wzo­rem odstą­pie­nia od umo­wy, o któ­rym mowa w pkt VII.6 Regu­la­mi­nu oraz wycią­giem z niniej­sze­go Regu­la­mi­nu.
 1. Postę­po­wa­nie rekla­ma­cyj­ne
 • Sprze­daw­ca jest odpo­wie­dzial­ny wobec Kupu­ją­ce­go za wady fizycz­ne i praw­ne Towa­rów, któ­re ist­nia­ły w chwi­li ich wyda­nia Kupu­ją­ce­mu lub któ­re wyni­kły z przy­czy­ny tkwią­cej w sprze­da­nym Towa­rze w tej samej chwi­li.
 • Sprze­daw­ca jest zwol­nio­ny z odpo­wie­dzial­no­ści z tytu­łu rękoj­mi, jeże­li Kupu­ją­cy wie­dział o wadzie w chwi­li zawar­cia umo­wy, w szcze­gól­no­ści doty­czy to Towa­rów wyraź­nie ozna­czo­nych w Skle­pie jako posia­da­ją­ce wady.
 • W przy­pad­ku rekla­ma­cji nale­ży:
  • zgło­sić rekla­ma­cję, w któ­rej nale­ży opi­sać wadę oraz wpi­sać numer zamó­wie­nia, pisem­nie na adres RUN Detal Sp. z o.o., ul. Wyso­ka 14, 87–800  Wło­cła­wek lub mailo­wo na adres sklep@icefood.pl,
  • skon­tak­to­wać się ze Sprze­daw­cą pod nume­rem tele­fo­nu +48690113113 lub mailo­wo na adres sklep@icefood.pl w celu uzgod­nie­nia ter­mi­nu odbio­ru przez Sprze­daw­cę wadli­we­go Towa­ru.
 • Do rekla­ma­cji Kupu­ją­cy powi­nien dołą­czyć doku­ment sta­no­wią­cy dowód zaku­pu Towa­ru oraz ewen­tu­al­nie pro­to­kół sta­nu prze­sył­ki spi­sa­ny w obec­no­ści kie­row­cy Sprze­daw­cy.
 • Rekla­ma­cja powin­na być roz­pa­trzo­na w cią­gu 14 dni od dnia otrzy­ma­nia przez Sprze­daw­cę prze­sył­ki z wadli­wym Towa­rem. O spo­so­bie roz­pa­trze­nia rekla­ma­cji Kupu­ją­cy zosta­nie powia­do­mio­ny pisem­nie lub mailo­wo, w zależ­no­ści od wybra­ne­go przez Kupu­ją­ce­go spo­so­bu zło­że­nia rekla­ma­cji.
 • Sprze­daw­ca infor­mu­je, że Kupu­ją­cy może sko­rzy­stać z poza­są­do­wych mecha­ni­zmów roz­strzy­ga­nia rekla­ma­cji i docho­dze­nia rosz­czeń, w tym w szcze­gól­no­ści z media­cji lub arbi­tra­żu. Sprze­daw­ca udzie­li szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji w tym zakre­sie na żąda­nie Kupu­ją­ce­go.
 1. Rezy­gna­cja z Zamó­wie­nia, rezy­gna­cja z Towa­ru i zwrot Towa­ru
 • Kupu­ją­cy może odwo­łać Zamó­wie­nie do cza­su jego prze­ka­za­nia  kie­row­cy przez Sprze­daw­cę.
 • Kupu­ją­cy, będą­cy kon­su­men­tem w rozu­mie­niu prze­pi­sów Kodek­su cywil­ne­go, może w ter­mi­nie 14 dni odstą­pić od umo­wy sprze­da­ży zawar­tej ze Sprze­daw­cą, bez poda­wa­nia przy­czy­ny i bez pono­sze­nia kosz­tów, wyjąt­kiem bez­po­śred­nich kosz­tów zwro­tu rze­czy oraz kosz­tów, o któ­rych mowa w art. 33 ust. 2 i art. 35 usta­wy z dnia 26 czerw­ca 2014 r. o pra­wach kon­su­men­ta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), któ­re Kupu­ją­cy zobo­wią­za­ny jest ponieść.
 • Pra­wo odstą­pie­nia od umo­wy sprze­da­ży nie przy­słu­gu­je Kupu­ją­ce­mu w odnie­sie­niu do umów, w któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia jest:
  • rzecz ule­ga­ją­ca szyb­kie­mu zepsu­ciu lub mają­ca krót­ki ter­min przy­dat­no­ści do uży­cia;
  • rzecz dostar­czo­na w zapie­czę­to­wa­nym opa­ko­wa­niu, któ­rej po otwar­ciu opa­ko­wa­nia nie moż­na zwró­cić ze wzglę­du na ochro­nę zdro­wia lub ze wzglę­dów higie­nicz­nych, jeże­li opa­ko­wa­nie zosta­ło otwar­te po dostar­cze­niu.
 • Bieg ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umo­wy roz­po­czy­na się od dnia obję­cia Towa­ru w posia­da­nie przez Kupu­ją­ce­go lub wska­za­ną przez nie­go oso­bę trze­cią inną niż prze­woź­nik. W przy­pad­ku, gdy Towar jest dostar­cza­ny osob­no, par­tia­mi lub w czę­ściach ter­min ten liczy się od dnia obję­cia w posia­da­nie przez Kupu­ją­ce­go lub oso­bę trze­cią ostat­niej rze­czy, par­tii lub czę­ści. Do zacho­wa­nia ter­mi­nu, o któ­rym mowa powy­żej, wystar­czy wysła­nie oświad­cze­nia przed jego upły­wem.
 • Oświad­cze­nie o odstą­pie­niu od umo­wy powin­no zostać wysła­ne na adres Sprze­daw­cy: RUN Detal Sp. z o.o., ul. Wyso­ka 14, 87–800  Wło­cła­wek lub mailo­wo za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej sklep@icefood.pl,
 • Przy­kła­do­wy wzór oświad­cze­nia o odstą­pie­niu od umo­wy zawar­ty jest w załącz­ni­ku nr 2 usta­wy z dnia 26 czerw­ca 2014 r. o pra­wach kon­su­men­ta. Kupu­ją­cy może sko­rzy­stać z zawar­te­go tam wzo­ru, nie jest to jed­nak obo­wiąz­ko­we.
 • W przy­pad­ku odstą­pie­nia Kupu­ją­ce­go od umo­wy sprze­da­ży, umo­wę uwa­ża się za nie­za­war­tą.
 • Sprze­daw­ca nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni od dnia otrzy­ma­nia oświad­cze­nia Kupu­ją­ce­go o odstą­pie­niu od umo­wy, zwra­ca wszyst­kie doko­na­ne przez Kupu­ją­ce­go płat­no­ści w tym kosz­ty dosta­wy Towa­ru (z wyjąt­kiem kosz­tów okre­ślo­nych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 usta­wy z dnia 26 czerw­ca 2014 r. o pra­wach kon­su­men­ta).
 • Sprze­daw­ca doko­nu­je zwro­tu płat­no­ści przy uży­ciu takie­go same­go spo­so­by płat­no­ści, jakie użył Kupu­ją­cy, chy­ba że Stro­ny uzgod­ni­ły inny spo­sób zwro­tu płat­no­ści.
 • Kupu­ją­cy ma obo­wią­zek nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni od dnia, w któ­rym odstą­pił od umo­wy, zwró­cić Towar Sprze­daw­cy na adres: RUN Detal Sp. z o.o., ul. Mary­wil­ska 26, 03–228 War­sza­wa. Do zacho­wa­nia ter­mi­nu wystar­czy ode­sła­nie Towa­ru przed jego upły­wem. Kon­su­ment pono­si bez­po­śred­nie kosz­ty zwro­tu Towa­ru.
 • Kupu­ją­cy pono­si odpo­wie­dzial­ność za zmniej­sze­nie war­to­ści Towa­ru będą­ce wyni­kiem korzy­sta­nia z nie­go w spo­sób wykra­cza­ją­cy poza koniecz­ny do stwier­dze­nia cha­rak­te­ru, cech i funk­cjo­no­wa­nia Towa­ru.
 1. Ochro­na danych oso­bo­wych 
 • Dane Kupu­ją­ce­go, będą­ce­go oso­bą fizycz­ną, sta­no­wią dane oso­bo­we w rozu­mie­niu prze­pi­sów usta­wy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (t.j. – Dz.U. z 2014 r., poz. 1182) i pod­le­ga­ją ochro­nie prze­wi­dzia­nej we wska­za­nej usta­wie.
 • Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Sprze­daw­ca. Zgod­nie z usta­wą o ochro­nie danych oso­bo­wych, poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wol­ne, a Kupu­ją­ce­mu przy­słu­gu­je pra­wo wglą­du do swo­ich danych i ich popra­wia­nia, zmia­ny, jak rów­nież żąda­nia ich usu­nię­cia.
 • Zło­że­nie przez Kupu­ją­ce­go zamó­wie­nia i wska­za­nie swo­ich danych jest rów­no­znacz­ne z wyra­że­niem przez Kupu­ją­ce­go zgo­dy na prze­twa­rza­nie jego danych oso­bo­wych przez Sprze­daw­cę zgod­nie z usta­wą o ochro­nie danych oso­bo­wych. Nie­za­leż­nie od wyra­żo­nej przez Kupu­ją­ce­go zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych, Sprze­daw­ca może prze­twa­rzać dane oso­bo­we nie­zbęd­ne do nawią­za­nia, ukształ­to­wa­nia tre­ści, zmia­ny lub roz­wią­za­nia sto­sun­ku praw­ne­go, o któ­rych mowa w art. 18 usta­wy z dnia 18 lip­ca 2002 r. o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 • Po usu­nię­ciu kon­ta zgo­dy będą prze­twa­rza­ne w celach komu­ni­ka­cji mar­ke­tin­go­wej przez okres 3 kolej­nych lat od momen­tu usu­nię­cia kon­ta, chy­ba że Klient wyra­zi sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia ich (szcze­gó­ły znaj­du­ją się na stro­nie skle­pu w Poli­ty­ce Pry­wat­no­ści).
 • Sprze­daw­ca oświad­cza, że dane oso­bo­we Kupu­ją­ce­go będą prze­twa­rza­ne wyłącz­nie w celu reali­za­cji zło­żo­ne­go przez Kupu­ją­ce­go Zamó­wie­nia, w tym wysta­wie­nia fak­tu­ry VAT i pro­wa­dze­nia spra­woz­daw­czo­ści finan­so­wej.
 • Uzy­ska­ne przez Sprze­daw­cę dane Kupu­ją­ce­go są pouf­ne. Sprze­daw­ca docho­wa wszel­kiej sta­ran­no­ści w celu ochro­ny tych danych przed ich ujaw­nie­niem nie­upo­waż­nio­nym oso­bom trze­cim.
 • Uzy­ska­ne przez Sprze­daw­cę dane Kupu­ją­ce­go nie będą prze­ka­zy­wa­ne, odsprze­da­wa­ne ani uży­cza­ne innym oso­bom lub insty­tu­cjom.
 • Każ­dy Kupu­ją­cy, któ­ry wypeł­nił for­mu­larz Zamó­wie­nia ma moż­li­wość dostę­pu do doty­czą­cych go danych w celu ich wery­fi­ka­cji, mody­fi­ka­cji lub wystą­pie­nia o ich usu­nię­cie pisząc na adres RUN Detal Sp. z o.o., ul. Wyso­ka 14, 87–800  Wło­cła­wek lub tele­fo­nicz­nie pod nume­rem: +48 690 113 113

 

7.1. Admi­ni­stra­tor danych oso­bo­wych

Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych Klien­ta prze­ka­za­nych przy reje­stra­cji kon­ta lub zło­że­niu zamó­wie­nia (w tym: imię, nazwi­sko, adres e‑mail, numer tele­fo­nu, adres dosta­wy) jest fir­ma RUN Detal Sp. z o.o., ul. Wyso­ka 14, 87–800  Wło­cła­wek.

7.2. Prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych

Dane oso­bo­we poda­ne przez Kupu­ją­ce­go przy reje­stra­cji kon­ta prze­cho­wy­wa­ne są przez cały okres posia­da­nia tego kon­ta w ser­wi­sie icefood.pl dla celów reali­za­cji i obsłu­gi zamó­wień i rekla­ma­cji zgod­nie z Regu­la­mi­nem, jak rów­nież do celów mar­ke­tin­go­wych, do cza­su wyco­fa­nia zgód (Kupu­ją­cy może je wyco­fać 
w dowol­nym momen­cie; nie wpły­wa to na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re­go doko­na­no na pod­sta­wie zgo­dy przed jej wyco­fa­niem).

Dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne w spo­sób zauto­ma­ty­zo­wa­ny, któ­re pole­ga na auto­ma­tycz­nym dopa­so­wy­wa­niu ofer­ty do pro­fi­lu Kupu­ją­ce­go (bazu­jąc na histo­rii zaku­po­wej).

Odbior­cą danych oso­bo­wych są pod­mio­ty świad­czą­ce dla RUN Detal Sp. z o.o. usłu­gi admi­ni­stra­cyj­ne, mar­ke­tin­go­we, infor­ma­tycz­ne oraz dostaw­cy zamó­wień zło­żo­nych przez Kupu­ją­ce­go w skle­pie inter­ne­to­wym.

Dane oso­bo­we zosta­ną zano­ni­mi­zo­wa­ne w momen­cie usu­nię­cia kon­ta w ser­wi­sie icefood.pl, 
za wyjąt­kiem nastę­pu­ją­cych danych: imię, nazwi­sko, adres e‑mail, histo­ria zamó­wień oraz infor­ma­cja o wyra­żo­nych zgo­dach, któ­re będą prze­cho­wy­wa­ne przez okres 3 lat od usu­nię­cia Kon­ta dla celów roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji oraz komu­ni­ka­cji mar­ke­tin­go­wej, chy­ba że zosta­nie wyra­żo­ny sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia ich.

W razie dodat­ko­wych pytań nale­ży skon­tak­to­wać się z Inspek­to­rem Danych oso­bo­wych: 
e‑mail: kancelaria@giodo.gov.pl, tel: +48 606–950-000 (10.00 – 13.00)
Szcze­gó­ły prze­twa­rza­nia danych znaj­du­ją się na stro­nie skle­pu w Poli­ty­ce Pry­wat­no­ści.

7.3. Wgląd do danych oso­bo­wych

Kupu­ją­cy może w każ­dym cza­sie doma­gać się wglą­du do swo­ich danych oso­bo­wych, ich zmia­ny, usu­nię­cia lub zaprze­sta­nia ich prze­twa­rza­nia.

 1. Posta­no­wie­nia koń­co­we
 • Sprze­daw­ca zastrze­ga sobie pra­wo do:
  • wyco­fa­nia poszcze­gól­nych Towa­rów z ofer­ty Skle­pu,
  • wpro­wa­dza­nia nowych Towa­rów do ofer­ty Skle­pu,
  • prze­pro­wa­dza­nia i odwo­ły­wa­nia wszel­kie­go rodza­ju akcji pro­mo­cyj­nych i wyprze­da­ży.
 • Kupu­ją­cy nie może udo­stęp­niać swo­je­go kon­ta w sys­te­mie Skle­pu oso­bom trze­cim. W razie zmian danych oso­bo­wych zawar­tych w for­mu­la­rzu reje­stra­cyj­nym, Kupu­ją­cy zobo­wią­zu­je się do ich nie­zwłocz­ne­go zak­tu­ali­zo­wa­nia.
 • W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych w niniej­szym Regu­la­mi­nie zasto­so­wa­nie znaj­dą odpo­wied­nie prze­pi­sy pra­wa pol­skie­go, w szcze­gól­no­ści prze­pi­sy Kodek­su cywil­ne­go oraz prze­pi­sy usta­wy z dnia 30 maja 2014 r. o pra­wach kon­su­men­ta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 • Sądem wła­ści­wym dla roz­pa­try­wa­nia wszel­kich spo­rów wyni­ka­ją­cych lub zwią­za­nych z umo­wą sprze­da­ży Towa­rów zawar­tą pomię­dzy Sprze­daw­cą a Kupu­ją­cym będą­cym przed­się­bior­cą w rozu­mie­niu prze­pi­sów Kodek­su cywil­ne­go, będzie wła­ści­wy rze­czo­wo sąd powszech­ny w Toru­niu.
 • Regu­la­min wcho­dzi w życie z chwi­lą ogło­sze­nia go na stro­nie inter­ne­to­wej Skle­pu. Sprze­daw­ca zastrze­ga sobie pra­wo zmia­ny Regu­la­mi­nu. Doko­na­ne przez Sprze­daw­cę zmia­ny nie mają zasto­so­wa­nia do Zamó­wień zło­żo­nych przed wpro­wa­dze­niem zmian.