Ochrona prywatności we icefood.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Warun­ki ogól­ne
 2. Niniej­sza Poli­ty­ka Pry­wat­no­ści infor­mu­je o spo­so­bach ochro­ny danych oso­bo­wych użyt­kow­ni­ków Skle­pu znaj­du­ją­ce­go się pod adre­sem elek­tro­nicz­nym www.icefood.pl, zwa­ne­go dalej „Skle­pem”.
 3. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych Użyt­kow­ni­ków Skle­pu jest fir­ma RUN Detal Sp. z o.o., ul. Wyso­ka 14, 87–800 Wło­cła­wek, 7, wpi­sa­na do reje­stru przed­się­bior­ców Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go pod nume­rem KRS 0000709956, posia­da­ją­ca numer sta­ty­stycz­ny REGON: 369009140„ numer iden­ty­fi­ka­cji podat­ko­wej: 8883132559, o kapi­ta­le zakła­do­wym w wyso­ko­ści 5 000,00 zł wpła­co­nym w cało­ści.
 1. Zawar­tość stron Skle­pu sta­no­wi wła­sność Admi­ni­stra­to­ra danych i jest praw­nie chro­nio­na.
 2. W celu korzy­sta­nia z Skle­pu Kupu­ją­cy powi­nien posia­dać kom­pu­ter lub urzą­dze­nie z zain­sta­lo­wa­nym opro­gra­mo­wa­niem pozwa­la­ją­cym na prze­glą­da­nie stron inter­ne­to­wych oraz dostęp do Sie­ci Inter­net. Dostęp do Skle­pu może odby­wać się przy wyko­rzy­sta­niu naj­po­pu­lar­niej­szych prze­glą­da­rek inter­ne­to­wych.
 3. Admi­ni­stra­tor oświad­cza, że stro­ny Skle­pu są wol­ne od tre­ści naru­sza­ją­cych pra­wa osób trze­cich lub obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy pra­wa, a w szcze­gól­no­ści od tre­ści zawie­ra­ją­ce infor­ma­cje, któ­re powo­du­ją lub sta­no­wią zagro­że­nie pry­wat­no­ści lub bez­pie­czeń­stwa jakich­kol­wiek osób, zawie­ra­ją infor­ma­cje pro­mu­ją­ce nie­le­gal­ne dzia­ła­nia bądź zacho­wa­nia, któ­re są obraź­li­we, sta­no­wią groź­bę, są nie­przy­zwo­ite, znie­sła­wia­ją­ce lub oszczer­cze, wzbu­dza­ją­cych rasizm, prze­śla­do­wa­nie z przy­czyn etnicz­nych, kul­tu­ro­wych bądź reli­gij­nych, pro­mu­ją­cych lub sprzy­ja­ją­cych dzia­ła­niom prze­stęp­czym, naru­sza­ją­cych pra­wa osób trze­cich, w tym pra­wa wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej lub sta­no­wią­ce inną for­mę naru­sze­nia dóbr praw­nie chro­nio­nych.
 4. Cel zbie­ra­nia danych
  Admi­ni­stra­tor danych prze­twa­rza dane oso­bo­we użyt­kow­ni­ków w celu i zakre­sie nie­zbęd­nym dla korzy­sta­nia przez nich z Skle­pu, w szcze­gól­no­ści zakła­da­nia indy­wi­du­al­nych kont Użyt­kow­ni­ków i skła­da­nia przez nich zamó­wień pośred­nic­twem tych kont oraz przyj­mo­wa­nia i roz­pa­try­wa­nia ich rekla­ma­cji.
  W zależ­no­ści od dobro­wol­nie wyra­żo­nej przez Użyt­kow­ni­ka zgo­dy, jego dane oso­bo­we mogą być prze­twa­rza­ne w celach mar­ke­tin­go­wych, w szcze­gól­no­ści w celu prze­sy­ła­nia infor­ma­cji han­dlo­wych dro­gą elek­tro­nicz­ną.
 5. Komu udo­stęp­nia­my Pań­stwa dane oso­bo­we?
  VeCon­tact
  [Ema­il mar­ke­ting: Pań­stwa dane oso­bo­we udo­stęp­nia­my zewnętrz­nym dostaw­com usług mar­ke­tin­go­wych, któ­rzy wspie­ra­ją nas w dostar­cza­niu wia­do­mo­ści mar­ke­tin­go­wych oraz reali­za­cji kam­pa­nii pro­mo­cyj­nych, w tym w wysy­ła­niu wia­do­mo­ści z przy­po­mnie­niem o pro­duk­tach znaj­du­ją­cych się w koszy­ku. Jed­nym z takich dostaw­ców jest spół­ka Ve Glo­bal UK Limi­ted. Poli­ty­ka pry­wat­no­ści spół­ki Ve wraz z infor­ma­cją na temat spo­so­bu wyko­rzy­sty­wa­nia Pań­stwa danych znaj­du­je się tutaj.]
  DA (VePa­nel)
  [Digi­tal Assi­stant: Pań­stwa dane oso­bo­we udo­stęp­nia­my zewnętrz­nym usłu­go­daw­com, któ­rzy wspie­ra­ją nas w dosto­so­wy­wa­niu pre­zen­to­wa­nych na stro­nie tre­ści do Pań­stwa potrzeb, w tym w dobo­rze pre­zen­to­wa­nych Pań­stwu pro­duk­tów, pro­mo­cji oraz ofert. Jed­nym z takich usłu­go­daw­ców jest spół­ka Ve Glo­bal UK Limi­ted. Poli­ty­ka pry­wat­no­ści spół­ki Ve wraz z infor­ma­cją na temat spo­so­bu wyko­rzy­sty­wa­nia Pań­stwa danych znaj­du­je się tutaj.]
  ADS
  [Rekla­my: Pań­stwa dane oso­bo­we może­my udo­stęp­nić zewnętrz­nym usłu­go­daw­com, któ­ry wspie­ra­ją nas w reali­za­cji sper­so­na­li­zo­wa­nych inter­ne­to­wych kam­pa­nii rekla­mo­wych. Jed­nym z takich usłu­go­daw­ców jest spół­ka [Ve Glo­bal UK Limi­ted]. Poli­ty­ka pry­wat­no­ści spół­ki Ve wraz z infor­ma­cją na temat spo­so­bu wyko­rzy­sty­wa­nia Pań­stwa danych znaj­du­je się tutaj.]
   

 

III. Pra­wo dostę­pu

 1. Użyt­kow­ni­ko­wi przy­słu­gu­je pra­wo uzu­peł­nia­nia, uak­tu­al­nia­nia, spro­sto­wa­nia danych oso­bo­wych, cza­so­we­go lub sta­łe­go wstrzy­ma­nia ich prze­twa­rza­nia lub ich usu­nię­cia, jeże­li są one nie­kom­plet­ne, nie­ak­tu­al­ne, nie­praw­dzi­we lub zosta­ły zebra­ne z naru­sze­niem prze­pi­sów pra­wa albo są już zbęd­ne do reali­za­cji celu, dla któ­re­go zosta­ły zebra­ne.
 2. Admi­ni­stra­tor danych zastrze­ga sobie pra­wo do odmo­wy usu­nię­cia danych użyt­kow­ni­ka, jeże­li ich zacho­wa­nie jest nie­zbęd­ne w celu reali­za­cji rosz­czeń lub jeże­li wyma­ga­ją tego obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy pra­wa.
 3. Dostęp do danych osób trze­cich
 4. Do danych oso­bo­wych zbie­ra­nych przez Admi­ni­stra­to­ra danych mają bez­po­śred­ni dostęp jedy­nie upo­waż­nie­ni pra­cow­ni­cy lub współ­pra­cow­ni­cy Admi­ni­stra­to­ra danych oraz upraw­nio­ne oso­by zaj­mu­ją­ce się obsłu­gą Skle­pu, któ­rym zosta­ły udzie­lo­ne sto­sow­ne peł­no­moc­nic­twa.
 5. Dane oso­bo­we użyt­kow­ni­ków mogą być udo­stęp­nia­ne pod­mio­tom upraw­nio­nym do ich otrzy­ma­nia na mocy obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów pra­wa, a w szcze­gól­no­ści wła­ści­wym orga­nom wymia­ru spra­wie­dli­wo­ści.
 6. Dane oso­bo­we użyt­kow­ni­ków mogą być udo­stęp­nia­ne pod­mio­tom trze­cim takim jak fir­my kurier­skie, Pocz­ta Pol­ska lub ser­wi­som płat­no­ści elek­tro­nicz­nych – w celu nale­ży­tej reali­za­cji umo­wy, w szcze­gól­no­ści w celu dosta­wy zamó­wio­ne­go towa­ru oraz zwro­tu należ­no­ści Klien­to­wi (w przy­pad­ku uwzględ­nio­nych rekla­ma­cji).
 7. Zabez­pie­cze­nia oraz ochro­na danych oso­bo­wych

Admi­ni­stra­tor danych oświad­cza, że prze­twa­rza dane oso­bo­we użyt­kow­ni­ków zgod­nie z usta­wą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych oraz że sto­su­je środ­ki tech­nicz­ne i orga­ni­za­cyj­ne zapew­nia­ją­ce ochro­nę prze­twa­rza­nych danych odpo­wied­nią do zagro­żeń oraz kate­go­rii danych obję­tych ochro­ną, a w szcze­gól­no­ści zabez­pie­cza dane oso­bo­we użyt­kow­ni­ków przed udo­stęp­nie­niem ich oso­bom nie­upo­waż­nio­nym, utra­tą czy uszko­dze­niem.

VII. Wyłą­cze­nie odpo­wie­dzial­no­ści

 1. Niniej­sza Poli­ty­ka Pry­wat­no­ści nie obej­mu­je jakich­kol­wiek infor­ma­cji doty­czą­cych usług lub towa­rów innych pod­mio­tów niż Admi­ni­stra­to­ra danych, któ­re zosta­ły zamiesz­czo­ne na stro­nach Skle­pu komer­cyj­nie, gościn­nie, na zasa­dach wza­jem­no­ści lub nie­słu­żą­cych osią­gnię­ciu efek­tu han­dlo­we­go.
 2. Admi­ni­stra­tor danych nie odpo­wia­da za dzia­ła­nia lub zanie­cha­nia użyt­kow­ni­ków, skut­kiem któ­rych Admi­ni­stra­tor danych prze­twa­rza poda­ne przez nich dane oso­bo­we w spo­sób okre­ślo­ny w niniej­szej Poli­ty­ce Pry­wat­no­ści.
 3. Admi­ni­stra­tor danych zastrze­ga sobie pra­wo do wpro­wa­dza­nia zmian, wyco­fa­nia lub mody­fi­ka­cji funk­cji lub wła­ści­wo­ści stron inter­ne­to­wych Skle­pu, a tak­że zaprze­sta­nia dzia­łal­no­ści, prze­nie­sie­nia praw do Skle­pu oraz doko­na­nia wszel­kich czyn­no­ści praw­nych dozwo­lo­nych przez obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy pra­wa. Wszel­kie czyn­no­ści doko­ny­wa­ne przez Admi­ni­stra­to­ra danych nie mogą naru­szać praw użyt­kow­ni­ka.

VIII. Kon­takt z Admi­ni­stra­to­rem danych

Wszel­kie dodat­ko­we pyta­nia zwią­za­ne z Poli­ty­ką Pry­wat­no­ści pro­si­my kie­ro­wać na adres Admi­ni­stra­to­ra danych, o któ­rym mowa w pkt. I lub na adres e‑mail: sklep@icefood.pl

 1. Zmia­ny Poli­ty­ki Pry­wat­no­ści
 2. Admi­ni­stra­tor danych zastrze­ga sobie pra­wo do wpro­wa­dza­nia zmian w Poli­ty­ce Pry­wat­no­ści.
 3. Data okre­ślo­na poni­żej jest datą obo­wią­zy­wa­nia Poli­ty­ki Pry­wat­no­ści w ostat­niej wer­sji.

POLITYKA COOKIES

 1. Ser­wis nie zbie­ra w spo­sób auto­ma­tycz­ny żad­nych infor­ma­cji, z wyjąt­kiem infor­ma­cji zawar­tych w pli­kach cookies.
 2. Pli­ki cookies (tzw. „cia­stecz­ka”) sta­no­wią dane infor­ma­tycz­ne, w szcze­gól­no­ści pli­ki tek­sto­we, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su i prze­zna­czo­ne są do korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych Ser­wi­su. Cookies zazwy­czaj zawie­ra­ją nazwę stro­ny inter­ne­to­wej, z któ­rej pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kal­ny numer.
 3. Pod­mio­tem zamiesz­cza­ją­cym na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su pli­ki cookies oraz uzy­sku­ją­cym do nich dostęp jest ope­ra­tor Ser­wi­su RUN Detal Sp. z o.o., ul. Wyso­ka 14, 87–800 Wło­cła­wek, 7, wpi­sa­na do reje­stru przed­się­bior­ców Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go pod nume­rem KRS 0000709956, posia­da­ją­ca numer sta­ty­stycz­ny REGON: 369009140„ numer iden­ty­fi­ka­cji podat­ko­wej: 8883132559
 4. Pli­ki cookies wyko­rzy­sty­wa­ne są w celu:
  a) dosto­so­wa­nia zawar­to­ści stron inter­ne­to­wych Ser­wi­su do pre­fe­ren­cji Użyt­kow­ni­ka oraz opty­ma­li­za­cji korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych; w szcze­gól­no­ści pli­ki te pozwa­la­ją roz­po­znać urzą­dze­nie Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su i odpo­wied­nio wyświe­tlić stro­nę inter­ne­to­wą, dosto­so­wa­ną do jego indy­wi­du­al­nych potrzeb;
  b) two­rze­nia ano­ni­mo­wych sta­ty­styk, któ­re poma­ga­ją zro­zu­mieć, w jaki spo­sób Użyt­kow­ni­cy Ser­wi­su korzy­sta­ją ze stron inter­ne­to­wych, co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tu­ry i zawar­to­ści; c) utrzy­ma­nie sesji Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su (po zalo­go­wa­niu), dzię­ki któ­rej Użyt­kow­nik nie musi na każ­dej pod­stro­nie Ser­wi­su ponow­nie wpi­sy­wać logi­nu i hasła;
 5. W wie­lu przy­pad­kach opro­gra­mo­wa­nie słu­żą­ce do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych (prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa) domyśl­nie dopusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka. Użyt­kow­ni­cy Ser­wi­su mogą doko­nać w każ­dym cza­sie zmia­ny usta­wień doty­czą­cych pli­ków cookies. Usta­wie­nia te mogą zostać zmie­nio­ne w szcze­gól­no­ści w taki spo­sób, aby blo­ko­wać auto­ma­tycz­ną obsłu­gę pli­ków cookies w usta­wie­niach prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej bądź infor­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym zamiesz­cze­niu w urzą­dze­niu Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach obsłu­gi pli­ków cookies dostęp­ne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej).
 6. Ope­ra­tor Ser­wi­su infor­mu­je, że ogra­ni­cze­nia sto­so­wa­nia pli­ków cookies mogą wpły­nąć na nie­któ­re funk­cjo­nal­no­ści dostęp­ne na stro­nach inter­ne­to­wych Ser­wi­su.
 7. Pli­ki cookies zamiesz­cza­ne w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su i wyko­rzy­sty­wa­ne mogą być rów­nież przez współ­pra­cu­ją­cych z ope­ra­to­rem Ser­wi­su rekla­mo­daw­ców oraz part­ne­rów.