• Dane Kupu­ją­ce­go, będą­ce­go oso­bą fizycz­ną, sta­no­wią dane oso­bo­we w rozu­mie­niu prze­pi­sów usta­wy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (t.j. – Dz.U. z 2014 r., poz. 1182) i pod­le­ga­ją ochro­nie prze­wi­dzia­nej we wska­za­nej usta­wie.
  • Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Sprze­daw­ca. Zgod­nie z usta­wą o ochro­nie danych oso­bo­wych, poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wol­ne, a Kupu­ją­ce­mu przy­słu­gu­je pra­wo wglą­du do swo­ich danych i ich popra­wia­nia, zmia­ny, jak rów­nież żąda­nia ich usu­nię­cia.
  • Zło­że­nie przez Kupu­ją­ce­go zamó­wie­nia i wska­za­nie swo­ich danych jest rów­no­znacz­ne z wyra­że­niem przez Kupu­ją­ce­go zgo­dy na prze­twa­rza­nie jego danych oso­bo­wych przez Sprze­daw­cę zgod­nie z usta­wą o ochro­nie danych oso­bo­wych. Nie­za­leż­nie od wyra­żo­nej przez Kupu­ją­ce­go zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych, Sprze­daw­ca może prze­twa­rzać dane oso­bo­we nie­zbęd­ne do nawią­za­nia, ukształ­to­wa­nia tre­ści, zmia­ny lub roz­wią­za­nia sto­sun­ku praw­ne­go, o któ­rych mowa w art. 18 usta­wy z dnia 18 lip­ca 2002 r. o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  • Sprze­daw­ca oświad­cza, że dane oso­bo­we Kupu­ją­ce­go będą prze­twa­rza­ne wyłącz­nie w celu reali­za­cji zło­żo­ne­go przez Kupu­ją­ce­go Zamó­wie­nia, w tym wysta­wie­nia fak­tu­ry VAT i pro­wa­dze­nia spra­woz­daw­czo­ści finan­so­wej.
  • Uzy­ska­ne przez Sprze­daw­cę dane Kupu­ją­ce­go są pouf­ne. Sprze­daw­ca docho­wa wszel­kiej sta­ran­no­ści w celu ochro­ny tych danych przed ich ujaw­nie­niem nie­upo­waż­nio­nym oso­bom trze­cim.
  • Uzy­ska­ne przez Sprze­daw­cę dane Kupu­ją­ce­go nie będą prze­ka­zy­wa­ne, odsprze­da­wa­ne ani uży­cza­ne innym oso­bom lub insty­tu­cjom.
  • Dostęp do danych oso­bo­wych posia­da­nia jedy­nie Sprze­daw­ca.
  • Każ­dy Kupu­ją­cy, któ­ry wypeł­nił for­mu­larz Zamó­wie­nia ma moż­li­wość dostę­pu do doty­czą­cych go danych w celu ich wery­fi­ka­cji, mody­fi­ka­cji lub wystą­pie­nia o ich usu­nię­cie pisząc na adres RUN – Chłod­nia we Wło­cław­ku Sp. z o.o., ul. Wyso­ka 14, 87–800 Wło­cła­wek albo za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej na adres: sklep@icefood.pl