nasza spe­cjal­ność

PYSZNE POLSKIE PRODUKTY OD POKOLEŃ

Mro­że­nie to

Kim jeste­śmy
Sklep IceFood.pl został stwo­rzo­ny przez pol­ską fir­mę RUN DETAL będą­cą czę­ścią gru­py RUN CHŁODNIA. Nasza tra­dy­cja się­ga 1952 roku, a w latach 90-tych sta­li­śmy się fir­mą rodzin­ną. Sie­dzi­ba RUN CHŁODNI mie­ści się we Wło­cław­ku – samym ser­cu żyznych Kujaw. To mię­dzy inny­mi stam­tąd pocho­dzą nasze pro­duk­ty.

 

 

Co jest dla nas waż­ne
Trzy­ma­my się tra­dy­cyj­nych, twar­dych zasad i nie­mod­nych dzi­siaj war­to­ści. Ceni­my uczci­wość i wyso­ką jakość wyro­bów, dba­my o praw­dzi­wy smak potraw i natu­ral­ność skład­ni­ków. Pra­cow­ni­ków trak­tu­je­my jak rodzi­nę, dzię­ki cze­mu wszy­scy pra­cu­je­my z rów­nym odda­niem i zaan­ga­żo­wa­niem. W efek­cie, nasze potra­wy oto­czo­ne są uwa­gą i tro­ską na każ­dym eta­pie pro­duk­cji.

Co robi­my
Two­rzy­my pysz­ne i zdro­we jedze­nie. Do tej pory 80% naszej pro­duk­cji było prze­zna­czo­ne na eks­port. Dziś przy­szedł czas by z dobro­dziejstw naszych potraw moż­na było w peł­ni sko­rzy­stać tu, w Pol­sce. Dla­te­go odda­je­my w Pań­stwa ręce efek­ty naszych sta­rań wie­dząc, że nie tyl­ko uła­twią one codzien­ne przy­go­to­wa­nie posił­ków, ale i uprzy­jem­nią każ­da chwi­lę spę­dzo­ną przy sto­le. Każ­de­go dnia pra­cu­je­my z myślą o two­rze­niu dla Pań­stwa zawsze dosko­na­łej, natu­ral­nej i zdro­wej żyw­no­ści, dla­te­go nie uży­wa­my che­micz­nych ulep­sza­czy ani kon­ser­wan­tów!

Jak osią­ga­my naj­wyż­szą jakość
Sto­su­je­my meto­dę mro­że­nia szo­ko­we­go, któ­ra zacho­wu­je natu­ral­ną struk­tu­rę pro­duk­tów, ich praw­dzi­wy smak i war­to­ści odżyw­cze. Nasze potra­wy są łatwe w przy­go­to­wa­niu, a dzię­ki temu że pocho­dzą pro­sto od pro­du­cen­ta, są dostęp­ne w naj­lep­szych cenach.

Dla­cze­go mro­że­nie szo­ko­we jest naj­lep­sze
Szyb­kie mro­że­nie pozwa­la utrwa­lać żyw­ność z zacho­wa­niem mak­sy­mal­nych war­to­ści odżyw­czych. W pro­ce­sie mro­że­nia szo­ko­we­go natu­ral­ne sub­stan­cje bio­lo­gicz­ne, któ­re sprzy­ja­ją zdro­wiu takie jak: natu­ral­ne barw­ni­ki, nie­na­sy­co­ne kwa­sy tłusz­czo­we czy wita­mi­ny pozo­sta­ją zacho­wa­ne w prze­ci­wień­stwie do innych spo­so­bów. Np w przy­pad­ku paste­ry­za­cji ginie do 60% wita­min. Dzię­ki temu nie musi­my sto­so­wać kon­ser­wan­tów.

Jak dostar­cza­my nasze pro­duk­ty
Nasze pro­duk­ty dostar­cza­my do domów w peł­ni zamro­żo­ne. Nasza super­no­wo­cze­sna chłod­nia mro­zi goto­we potra­wy do ‑18 stop­ni Cel­cju­sza. Dzię­ki samo­cho­dom-mroź­niom ich tem­pe­ra­tu­ra nie spa­da nawet o 1 sto­pień, a do Pań­stwa domu, nasze pro­duk­ty tra­fia­ją w spe­cjal­nych ter­mo­po­jem­ni­kach gwa­ran­tu­ją­cych utrzy­ma­nie sta­łej tem­pe­ra­tu­ry tak, by mogli się Pań­stwo cie­szyć peł­no­war­to­ścio­wym pro­duk­tem bez ryzy­ka roz­mro­że­nia. Nie ma tu żad­nych pośred­ni­ków i hur­tow­ni – co pozwa­la nie tyl­ko zaosz­czę­dzić pie­nią­dze, ale ści­śle kon­tro­lo­wać jakość od pro­duk­cji, przez trans­port aż po dosta­wę.

Jakie są nasze pro­duk­ty
Nasze pro­duk­ty są goto­we. Owo­ce są umy­te i gdy trze­ba pocię­te, podob­nie jak warzy­wa – obra­ne i podzie­lo­ne na por­cje.
Dzię­ki temu oszczę­dza­cie Pań­stwo czas i pie­nią­dze, bo nie pła­ci­cie za ich nie­ja­dal­ne czę­ści. Nasze dania obia­do­we i prze­ką­ski są ręcz­nie robio­ne, wg domo­wych, spraw­dzo­nych prze­pi­sów z naj­lep­szej jako­ści skład­ni­ków. Pie­ro­gi, zra­zy czy np gołąb­ki są już ugo­to­wa­ne – wystar­czy je pod­grzać by cie­szyć się pysz­nym posił­kiem. Korzy­sta­my z naj­lep­szych pol­skich dostaw­ców, a ich pro­ce­sy pro­duk­cyj­ne pod­le­ga­ją naszej kon­tro­li. A naszą szcze­gól­ną dumę czy­li wyśmie­ni­tą słod­ką kuku­ry­dzę upra­wia­my sami – i zna­my ją od zia­ren­ka. Wszyst­kie nasze pro­duk­ty codzien­nie tra­fia­ją na sto­ły nasze i naszych pra­cow­ni­ków, part­ne­rów i ich rodzin. Teraz mogą rów­nież zago­ścić na Pań­stwa sto­le.

Cie­szy­my się, że może­my być bli­żej Pań­stwa i dzie­lić się tym, co w naszym pol­skim jedze­niu naj­lep­sze.

polecane produkty: