IceFood.pl

ul. Mary­wil­ska 26,
03–228, War­sza­wa

Otwarte:

Ponie­dzia­łek – Pią­tek
09:00–17:00

Biuro Obsługi KlientaNiniej­szym wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych przez RUN Detal Spół­kę z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią z sie­dzi­bą we Wło­cław­ku, ul. Wyso­ka 14, 87–800 Wło­cła­wek zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych) – zwa­ne dalej RODO.
Przed pod­pi­sa­niem niniej­szej zgo­dy zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana, że w każ­dej chwi­li mogę cof­nąć wyra­żo­ną prze­ze mnie zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych poprzez wyra­że­nie takie­go oświad­cze­nia admi­ni­stra­to­ro­wi pocz­tą na adres RUN Detal Spół­kę z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią z sie­dzi­bą we Wło­cław­ku, ul. Wyso­ka 14, 87–800 Wło­cła­wek albo za pośred­nic­twem wia­do­mo­ści e‑mail: sklep@icefood.pl oraz że wyco­fa­nie zgo­dy nie wpły­wa na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia moich danych oso­bo­wych, któ­re­go doko­na­no na pod­sta­wie zgo­dy przed jej wyco­fa­niem.