Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z czę­sto zada­wa­ny­mi pyta­nia­mi.

Jak pła­cić?
Kupu­ją­cy może wybrać jed­ną z nastę­pu­ją­cych form płat­no­ści:
 • Płat­ność prze­le­wem onli­ne za pośred­nic­twem sys­te­mu PayU,
 • Płat­ność gotów­ką – wów­czas zapła­ta za towar oraz ewen­tu­al­nie dosta­wę nastę­pu­je gotów­ką, płat­ną przy odbio­rze towa­rów przez Kupu­ją­ce­go,
 • Przy uży­ciu kar­ty płat­ni­czej – wów­czas zapła­ta za towar oraz ewen­tu­al­nie dosta­wę nastę­pu­je przy uży­ciu kar­ty płat­ni­czej przy odbio­rze towa­rów przez Kupu­ją­ce­go.
Gdzie dostar­cza­my?
Dosta­wy reali­zu­je­my na tere­nie War­sza­wy oraz w Pia­secz­nie i oko­licz­nych miej­sco­wo­ściach m.in Nowej Iwicz­nej i Józe­fo­sła­wiu. Dosta­wy dowo­zi­my samo­cho­dem mroź­nią bez­po­śred­nio pod wska­za­ny adres albo do COOLOMATÓW.
Jaki jest koszt dosta­wy?
Obo­wią­zu­ją nastę­pu­ją­ce kosz­ty dosta­wy:
 • W przy­pad­ku zamó­wie­nia pod wska­za­ny adres powy­żej 100 zł dosta­wa jest dar­mo­wa.
 • W przy­pad­ku zamó­wie­nia do COOLOMATU powy­żej 50 zł dosta­wa jest dar­mo­wa.
 • Koszt dosta­wy zamó­wie­nia pod wska­za­ny adres o war­to­ści poni­żej 100 zł wyno­si 20 zł.
 • Koszt dosta­wy zamó­wie­nia o war­to­ści poni­żej 50 zł do COOLOMATU wyno­si 8 zł.
Czy moż­li­wy jest odbiór oso­bi­sty zamó­wie­nia?
Tak moż­li­wy jest odbiór oso­bi­sty zamó­wie­nia w sie­dzi­bie skle­pu inter­ne­to­we­go IceFood.pl, przy ul. Mary­wil­skiej 26 w War­sza­wie. W celu umó­wie­nia odbio­ru zamó­wie­nia pro­si­my o wcze­śniej­szy kon­takt.
Jak dowo­żo­ne są pro­duk­ty?
Każ­de zamó­wie­nie kom­ple­to­wa­ne jest w spe­cjal­ne toreb­ki na żyw­ność, a następ­nie umiesz­czo­ne w  odpo­wied­nie pudeł­ko. Sprze­daw­ca reali­zu­ję dosta­wę spe­cja­li­stycz­nym samo­cho­dem wła­snym, utrzy­mu­ją­cym tem­pe­ra­tu­rę w wyso­ko­ści – 18 stop­ni Cel­sju­sza. W przy­pad­ku wyso­kich tem­pe­ra­tur zamó­wie­nia z samo­cho­du do Kupu­ją­ce­go dodat­ko­wo prze­no­szo­ne są w spe­cjal­nej tor­bie ter­micz­nej. Sprze­daw­ca zobo­wią­zu­je się dostar­czyć zaku­pio­ne towa­ry w sta­nie zamro­żo­nym.
Jak zło­żyć zamó­wie­nie?
W celu zło­że­nia Zamó­wie­nia nale­ży:
 • zalo­go­wać się do sys­te­mu Skle­pu,
 • wybrać Towa­ry będą­ce przed­mio­tem Zamó­wie­nia z listy pro­duk­tów, a następ­nie dodać je do „koszy­ka”, swój wybór Kupu­ją­cy może kory­go­wać za pomo­cą przy­ci­sków „-‘’ (odej­mu­je Towa­ry) lub „+’’ (doda­je Towa­ry),
 • aby zoba­czyć listę zamó­wio­nych Towa­rów Kupu­ją­cy powi­nien klik­nąć przy­cisk „Zobacz Koszyk”,
 • w celu wybo­ru spo­so­bu dosta­wy i osza­co­wa­nia jej kosz­tu nale­ży wpi­sać kod pocz­to­wy i klik­nąć przy­cisk “Zak­tu­ali­zuj”,
 • jeże­li Kupu­ją­cy posia­da kod kupo­nu raba­to­we­go powi­nien wpi­sać posia­da­ny kod do odpo­wied­niej rubry­ki i klik­nąć „Zasto­suj kupon”,
 • aby zakoń­czyć zaku­py Kupu­ją­cy powi­nien klik­nąć przy­cisk „Przejdź do kasy”,
 • po zakoń­cze­niu zama­wia­nia Kupu­ją­cy powi­nien wpi­sać odpo­wied­nie dane do wysył­ki zamó­wie­nia oraz wybrać jeden z dostęp­nych spo­sób dosta­wy, a następ­nie zazna­czyć przy­cisk “Przeczytałem/am i akcep­tu­ję regu­la­min”,
 • po wypeł­nie­niu wszyst­kich pól Kupu­ją­cy powi­nien klik­nąć przy­cisk „Kupu­ję i pła­cę”.
Po zło­że­niu zamó­wie­nia na adres mailo­wy Kupu­ją­ce­go poda­ny przy reje­stra­cji zosta­nie wysła­na wia­do­mość zawie­ra­ją­ca szcze­gó­ły zamó­wie­nia. Kupu­ją­cy może spraw­dzić sta­tus swo­je­go zamó­wie­nia w zakład­ce „Moje kon­to” – „Śle­dze­nie zamó­wień”. W przy­pad­ku zamó­wie­nia przez Kupu­ją­ce­go Towa­rów, któ­re wyma­ga­ją dokład­ne­go zwa­że­nia, na adres mailo­wy Kupu­ją­ce­go zosta­nie wysła­na wia­do­mość infor­mu­ją­ca o zmia­nie sta­tu­su zamó­wie­nia oraz ewen­tu­al­nej zmia­nie ceny po waże­niu. Jeśli potrze­bu­jesz pomo­cy zadzwoń do nas +48690113113  
Jaki jest czas reali­za­cji zamó­wie­nia?
Ter­min reali­za­cji zamó­wie­nie moż­na wybrać pod­czas skła­da­nia zamó­wie­nia. Naj­szyb­ciej zamó­wie­nie może być zre­ali­zo­wa­ne następ­ne­go dnia. Uwa­ga nie dowo­zi­my w sobo­ty i nie­dzie­lę.
Dosta­wa się opóź­nia?
W przy­pad­ku opóź­nie­nia w dosta­wie, Kupu­ją­cy może skon­tak­to­wać się ze Sprze­daw­cą pod nume­rem tele­fo­nu: +48690113113
Skła­da­nie rekla­ma­cji
Wszyst­kie dane odno­śnie rekla­ma­cji zawar­te są w Regu­la­mi­nie skle­pu.
Dar­mo­wa dosta­wa
W nastę­pu­ją­cych przy­pad­kach moż­na sko­rzy­stać z dar­mo­wej dosta­wy:
 • kie­dy zamó­wie­nie pod wska­za­ny adres wyno­si powy­żej 100 zł,
 • kie­dy zamó­wie­nie do COOLOMATU wyno­si powy­żej 50 zł,
 • kie­dy sko­rzy­sta się z pro­mo­cji Star­ter Pack – bez wzglę­du na kwo­tę zamó­wie­nia, Kupu­ją­cy otrzy­ma jed­no­ra­zo­wą dar­mo­wą dosta­wę.
Regu­la­min pro­mo­cji zaku­pu zesta­wu Star­ter Pack
W kate­go­rii Pro­mo­cje znaj­du­ją się do wybo­ru dwa zesta­wy o nastę­pu­ją­cych nazwach: STARTER PACK – spo­tka­nie przy sto­le, STARTER PACK – zie­lo­no mi. Cena regu­lar­na ofe­ro­wa­nych zesta­wów jest poda­na przy pro­duk­tach. Ist­nie­je moż­li­wość  zaku­pu jed­ne­go z ww. zesta­wów w pro­mo­cyj­nej cenie 24,99 zł. Z pro­mo­cji moż­na sko­rzy­stać tyl­ko raz. Poprzez moż­li­wość sko­rzy­sta­nia tyl­ko raz z pro­mo­cji rozu­mie się nastę­pu­ją­ce warun­ki:
 1. Moż­li­wość jed­no­krot­ne­go zamó­wie­nia w pro­mo­cyj­nej cenie wybra­ne­go zesta­wu przez zare­je­stro­wa­ne­go użytkownika/klienta skle­pu icefood.pl.
 2. Moż­li­wość jed­no­krot­ne­go zamó­wie­nia w pro­mo­cyj­nej cenie wybra­ne­go zesta­wu pod jeden wska­za­ny adres.
Aby zaku­pić jeden z zesta­wów w pro­mo­cyj­nej cenie nale­ży:
 1. Zare­je­stro­wać się w skle­pie Icefood.pl
 2. Dodać wybra­ny Star­ter Pack do koszy­ka,
 3. Kon­ty­nu­ować zaku­py albo przejść do kasy
 4. W pole kod kupo­nu wpi­sać kod rab­to­wy o nastę­pu­ją­cej tre­ści: starterpack50%
Dodat­ko­wo przy zamó­wie­niu Star­ter Pac­ku po raz pierw­szy, w pro­mo­cyj­nej cenie klient skle­pu otrzy­ma dar­mo­wą dosta­wę na tere­nie War­sza­wy.