Aktualności - strona 1

Listopad 9, 2018

Wyśmienita współpraca z CookUp

IceFood.pl pew­nie wkra­cza na rynek poka­zów i warsz­ta­tów kuli­nar­nych IceFood.pl na dobre zado­ma­wia się w świa­do­mo­ści pol­skie­go świa­ta kuli­na­riów! Świa­do­mość zalet wyni­ka­ją­cych z pro­duk­tów mro­żo­nych szo­ko­wo jest coraz więk­sza. Co za tym idzie, gro­no zado­wo­lo­nych klien­tów IceFood.pl, któ­rzy cenią naj­wyż­szą jakość pro­duk­tów w połą­cze­niu z dosko­na­łym sma­kiem wciąż rośnie. W ich sze­re­gi dołą­czył rów­nież zespół CookUp, czy­li stu­dio kuli­nar­ne ofe­ru­ją­ce warsz­ta­ty […]

Czytaj ➝
Listopad 9, 2018

IceFood.pl promuje zdrowe odżywianie w Szkole Podstawowej

IceFood.pl pro­mu­je zdro­we odży­wia­nie wśród dzie­ci   Sklep inter­ne­to­wy icefood.pl, ofe­ru­ją­cy mro­żo­ne pro­duk­ty z dowo­zem do domu wspie­ra zdro­we i smacz­ne odży­wia­nie wśród dzie­ci. Owo­co­wy Ponie­dzia­łek odbę­dzie się 19 listo­pa­da w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 47 na war­szaw­skich Kaba­tach. Spo­tka­niu z dzieć­mi będzie towa­rzy­szyć degu­sta­cja smacz­nych kok­taj­li połą­czo­na z pre­lek­cją die­te­tycz­ki.   Zdro­we odży­wia­nie i dobra zaba­wa   Już 19 listo­pa­da w Nie­pu­blicz­nej […]

Czytaj ➝
Listopad 9, 2018

Jak powstrzymać marnowanie żywności? Jest na to sposób

Pola­cy rocz­nie mar­nu­ją 235 kg żyw­no­ści na oso­bę Pol­ska znaj­du­je się w czo­łów­ce państw EU mar­nu­ją­cych naj­wię­cej żyw­no­ści. Żyw­ność mar­no­wa­na jest prak­tycz­nie na każ­dym eta­pie jej pro­duk­cji, sprze­da­ży i potem kon­sump­cji. W pro­duk­cji mar­nu­je się oko­ło 6,6 mln ton, w gospo­dar­stwach domo­wych ponad 2 mln ton, a w pol­skim sek­to­rze dys­try­bu­cji mniej wię­cej 350 tys. ton żyw­no­ści rocz­nie. Bli­sko co trze­ci […]

Czytaj ➝
Listopad 9, 2018

Mrożone znaczy lepsze – o zaletach mrożenia żywności

Już 70 proc. gospo­darstw domo­wych w Pol­sce uży­wa mro­żo­nych warzyw i owo­ców Mro­że­nie jest jed­ną z naj­star­szych i naj­sku­tecz­niej­szych metod prze­cho­wy­wa­nia pro­duk­tów żyw­no­ścio­wych. Pro­ces ten opóź­nia psu­cie się pro­duk­tów oraz zapo­bie­ga namna­ża­niu szko­dli­wych mikro­or­ga­ni­zmów. Dodat­ko­wo mro­żon­ki są zdro­we, bo mro­że­nie pozwa­la zacho­wać war­tość odżyw­czą żyw­no­ści bez koniecz­no­ści uży­cia sub­stan­cji kon­ser­wu­ją­cych. Wg eks­per­tów icefood.pl w 2018 roku sprze­daż pro­duk­tów mro­żo­nych wzro­śnie […]

Czytaj ➝

Tagi: