Sprzedaż produktów jest wstrzymana

Lepianki Warmińskie

Poznaj nasze pyszne domowe pierogi!

Natu­ral­ne skład­ni­ki i domo­wy prze­pis naszych ręcz­nie lepio­nych pie­ro­gów spra­wia­ją, że zachwy­ci się nimi każ­dy ama­tor domo­we­go jedze­nia. A szo­ko­we mro­że­nie tuż po ugo­to­wa­niu pozwo­li cie­szyć się ich sma­kiem w każ­dej chwi­li, nie­za­leż­nie czy będą odsma­żo­ne, pod­grza­ne na wrząt­ku czy w kuchen­ce.

Poznaj wszyst­kie sma­ki!

JEDYNE TAKIE NA RYNKU!

GWARANCJA STAŁEJ TEMPERATURY -18°C

ŚWIEŻO, ZDROWO, BEZPIECZNIE!

Najlepszy sposób na zakup
mrożonek bez ryzyka rozmrożenia!

W IceFood.pl dajemy gwarancję dostawy zamrożonych produktów
bez względu na pogodę.

Mrożenie szokowe
i magazyn w
supernowoczesnej
chłodni

Dowóz w - 18 stopniach
specjalnym samochodem

Transport
do drzwi
w pojemniku
termicznym

Gołąbki

PYSZNE!

Kup pysz­ne gołąb­ki! Ręcz­nie robio­ne w Pol­sce 100% natu­ral­ne skład­ni­ki Domo­wy prze­pis Mro­żo­ne szo­ko­wo

DOSTAWA za 0zł

do Coolo­ma­tu

do domu

przy zaku­pach już od 50 zł

przy zaku­pach już od 100 zł

W całej War­sza­wie i sąsied­nich gmi­nach!

Pysz­ny
obiad w
10 minut!

Zaku­py w IceFood.pl to nie tyl­ko przy­jem­ność wygod­ne­go kupo­wa­nia, ale przede wszyst­kim pew­ność, że na Two­im sto­le zagosz­czą pro­duk­ty naj­wyż­szej jako­ści.
Bez kon­ser­wan­tów, barw­ni­ków czy ulep­sza­czy, pro­du­ko­wa­ne w Pol­sce z naj­śwież­szych skład­ni­ków, według naj­lep­szych prze­pi­sów i w dba­ło­ści o naj­wyż­sze stan­dar­dy. A wszyst­ko to szyb­ko i pro­sto… …pro­sto do Two­ich drzwi, po to, aby przy­go­to­wa­nie codzien­nych posił­ków było łatwe jak nigdy. Prze­ko­naj się!

NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE PRODUKTY:

Brak w maga­zy­nie

KATEGORIE PRODUKTÓW:

POLECANE PRODUKTY:

15.99 za opak.
2.50 za szt

NASZE SPOSOBY NA WYJĄTKOWĄ JAKOŚĆ:

Nasze pro­duk­ty powsta­ją wyłącz­nie w Pol­sce, wyłącz­nie z naj­le­piej wyse­lek­cjo­no­wa­nych skład­ni­ków, wyłącz­nie w opar­ciu o naj­lep­sze
recep­tu­ry i wspa­nia­łą, peł­ną dba­ło­ści o szcze­gó­ły pra­cę naszych naj­lep­szych ludzi. To daje nam wyłącz­ność na naj­wspa­nial­sze pro­duk­ty mro­żo­ne!

Mrożenie to nasza specjalność od 1952 roku!

Jesteśmy najlepsi! Sprawdź dlaczego

Wię­cej…

Mrożenie to nasza specjalność od 1952 roku!

Jesteśmy najlepsi! Sprawdź dlaczego

Wię­cej…

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW:


5 out of 5based on 11 custo­mer ratings

Pole­cam:) Kil­ka razy już coś kupo­wa­łam i jestem bar­dzo zado­wo­lo­na. Tru­skaw­ki pysz­ne! Naj­waż­niej­sze, że w mro­żon­kach nie ma lodu któ­ry jest w pro­duk­tach z super­mar­ke­tu:)


5 out of 5

Genial­ne jedze­nie! Pie­ro­gi z mali­na­mi i pie­ro­gi
z kur­ka­mi to jakiś total­ny obłęd!
Mega pysz­nie!!!


5 out of 5based on 11 custo­mer ratings

Zło­ży­łam zamó­wie­nie pierw­szy raz – i bar­dzo pole­cam. Dobre jedze­nie, dobry kon­takt ze skle­pem no i CENY PRZYSTĘPNE!


5 out of 5based on 11 custo­mer ratings

Oszczęd­ność cza­su I dba­nie o zdro­wie! Wszyst­ko pysz­ne)


5 out of 5based on 11 custo­mer ratings

Wszyst­kie mro­żon­ki, któ­re u was kupi­łem, były napraw­dę świet­ne. Zde­cy­do­wa­nie pole­cam popsy, któ­re są dla mnie praw­dzi­wym mistrzo­stwem 😛 Nie raz na pew­no Was jesz­cze odwie­dzę!


5 out of 5based on 11 custo­mer ratings

Pie­ro­gi z mali­na­mi i kla­sycz­ne gołąb­ki. Cudow­ne! Resz­ta przede mną.